U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (WERZALIT Austria GmbH, Beda Weber-Gasse 38, 9900 Lienz, E: info@werzalit.com, T: +49 (0) 7062 50-0) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is geen voorschrift.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en indienen op onze website www.werzalit.com/widerrufsrecht. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van deze herroeping.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor 100% voor rekening van de koper. U moet betalen voor elk waardeverlies van de goederen indien dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en de werking van de goederen. Op maat gemaakte producten kunnen niet worden geretourneerd.

Voorbeeld van een annuleringsformulier (op papier)

Indien u de overeenkomst wenst op te zeggen, gelieve dan dit formulier in te vullen en terug te sturen naar WERZALIT Austria GmbH, Beda Weber-Gasse 38, 9900 Lienz, Oostenrijk of info@werzalit.com.

Annuleringsformulier