1. Algemeen/Geldingsbereik

  1. Onze verkoopvoorwaarden gelden als enige. Tegengestelde of van onze verkoopvoorwaarden afwijkende of deze aanvullende voorwaarden van de klant worden door ons niet erkend, tenzij wij de geldigheid ervan uitdrukkelijk en schriftelijk zouden hebben geaccepteerd.
  2. Onze verkoopvoorwaarden gelden ook, wanneer wij de levering aan de klant zonder voorbehoud uitvoeren, terwijl wij op de hoogte zijn van tegengestelde of van onze verkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de klant. Alle afspraken die tussen ons en de klant ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst werden gemaakt, zijn schriftelijk in de overeenkomst opgenomen. Toevoegingen of veranderingen moeten in schriftelijke vorm plaatsvinden.

2. Offerte

Onze offertes zijn vrijblijvend, voor zover uit de orderbevestiging niet anders blijkt. Er komt pas dan een overeenkomst tot stand, als wij een order, ons door de klant gegeven op grond van een offerte, schriftelijk bevestigen of de order uitvoeren.

3. Levering aan ons

  1. Wij mogen ons terugtrekken uit de overeenkomst, indien wij niet of niet tijdig of niet correct beleverd werden tenzij dit door onszelf werd veroorzaakt.
  2. Kunnen wij ons volgens alinea (1) terugtrekken uit de overeenkomst, zijn wij gehouden, de klant dienaangaande onverwijld te informeren en door hem reeds geleverde tegenprestaties onverwijld te restitueren.

4. Nakomen van gebruiksaanwijzingen en montage-instructies

  1. Onze gebruiksaanwijzingen en montage-instructies moeten nageleefd worden.
  2. Voor schade, die resulteert uit de veronachtzaming van gebruiksaanwijzingen en montage-instructies zijn wij niet aansprakelijk.

5. Prijzen/betalingsvoorwaarden

  1. Tenzij niets anders blijkt uit onze orderbevestiging, gelden onze prijzen „af fabriek”, exclusief verpakking, verzend- en verzekeringskosten. Bij kleine orders behouden wij ons het recht voor verwerkingskosten in rekening te brengen.
  2. De klant dient de prijs te betalen die geldig is op de dag van levering.
  3. De wettelijke BTW is niet inbegrepen in onze prijzen. Zij wordt in wettelijke hoogte in rekening gebracht en afzonderlijk op de factuur vermeld op de factuurdatum.
  4. Tenzij niets anders blijkt uit de orderbevestiging, is de koopprijs netto (zonder korting) betaalbaar binnen 30 dagen vanaf factuurdatum.
  5. Vindt de betaling binnen 14 dagen vanaf factuurdatum plaats, dan mag de klant 2% betalingskorting in mindering brengen op het netto factuurbedrag.
  6. De klant heeft alleen dan recht op verrekening of inhouding, als zijn tegeneisen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbestreden of door ons erkend zijn.
  7. Wij zijn gerechtigd, onze vorderingen op de afnemer af te staan aan derden.
  8. Als de afnemer in gebreke blijft wat betreft de betaling van een vordering, kunnen alle overige vorderingen jegens de afnemer opeisbaar worden gemaakt.

6. Deellevering en levering op afroep

  1. Wij zijn gerechtigd tot deelleveringen.
  2. Zijn deelleveringen of leveringen op afroep uitdrukkelijk overeengekomen, dan hebben wij het recht ons na afloop van een redelijke uiterste termijn van 4 weken terug te trekken uit de overeenkomst of tegen beschikbaarstelling van de gehele hoeveelheid aan goederen de overeengekomen totaalprijs te eisen. Als de klant de overeengekomen deelleveringen niet als overeengekomen afneemt, resp. afroept, behouden wij ons het recht voor bijkomende kosten voor opslag en rente aan hem door te berekenen.
  3. Goederen die op afroep zijn besteld moeten door de klant binnen 6 maanden geheel afgeroepen zijn, uiterlijk op 30 november van een jaar, tenzij expliciet een kortere termijn is overeengekomen. De afroep moet in redelijke termijn voorafgaande aan de leverdatum bij ons ingaan. Prijsverhogingen die tijdens de afroeptijd ingaan, gelden volledig.

7. Levertijd

  1. Gegevens over de levertijd zijn vrijblijvend, zij het, er werd uitdrukkelijk iets anders overeengekomen.
  De nakoming van onze leveringsverplichting veronderstelt dat de klant zijn verplichtingen tijdig en overeenkomstig de bepalingen vervult. De tegenspraak van de onvervulde overeenkomst blijft onverlet.
  3. Geraakt de klant met de inontvangstneming in verzuim of schendt hij door nalatigheid andere medewerkingplichten, dan hebben wij het recht een vergoeding van de door ons geleden schade inclusief eventuele meerkosten te eisen. Behoudens verderstrekkende claims.
  4. In het geval er sprake is van de voorwaarden van (3), gaat ook het risico van een toevallige ondergang of een toevallige verslechtering van de koopwaar op de klant over vanaf het tijdstip waarop hij met de inontvangstneming of als debiteur in verzuim is geraakt.
  5. Zijn wij verantwoordelijk voor het overschrijden van de leverdatum, dan kan de klant zich uit de overeenkomst terugtrekken, nadat hij ons schriftelijk een redelijke uiterste termijn heeft opgelegd en deze onbenut is verstreken. De redelijke uiterste termijn moet minstens vier weken bedragen.
  6. Worden wij door overmacht gehinderd aan de levering, dan wordt de leveringsperiode zonder meer verlengd om de duur hiervan. De overmacht staat gelijk aan niet te voorziene omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden, die de levering voor ons onredelijk bemoeilijken of onmogelijk maken, zoals staking, overheidsmaatregelen, slechte materiaalvoorziening, bedrijfsstoringen door water, vuur, machinedefect etc., ongeacht, of deze zich voordoen bij ons of bij onze toeleveranciers. Duren de voornoemde omstandigheden langer dan vier maanden, hebben wij het recht ons terug te trekken uit de overeenkomst. Op verzoek van de klant moeten wij verklaren, of wij ons terugtrekken of binnen een door ons te bepalen redelijke termijn zullen leveren.

8. Transport en risico-overdracht

  1. Werd niet anders overeengekomen, bepalen wij transportmiddelen en transportwegen, zonder ervoor verantwoordelijk te zijn, dat de snelste en goedkoopste mogelijkheid wordt gekozen.
  2. Het risico gaat over op de klant, als wij de goederen in het magazijn van de leverende fabriek aan de transportpersoon overhandigen. Dit geldt eveneens voor deelleveringen. Neemt de klant de goederen ongerechtvaardigd niet af, wordt de levering om redenen vertraagd die binnen zijn bereik vallen, of roept de klant de afroeporders niet binnen de gestelde termijn af, dan gaat het risico op hem over.
  3. Slaan wij de goederen bij ons op, dan moet de klant de gebruikelijke kosten voor opslag aan ons betalen. Worden de goederen bij derden opgeslagen, dan draagt hij hun kosten.
  4. In geval van beschadiging of verlies van de goederen op het transport moet de klant onverwijld zorgen voor een beschrijving van de feitelijke toedracht.

9. Garantie

  1. De garantierechten van de klant veronderstellen, dat deze zijn onderzoeks- en reclamatieverplichtingen volgens § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) overeenkomstig de voorschriften is nagekomen.
  2. Voor zover er sprake is van een gebrek aan de koopwaar, zijn wij naar eigen keuze, die binnen een redelijke tijd moet worden gemaakt, eerst verplicht en gerechtigd tot reparatie of vervangende levering. In het geval van de reparatie zijn wij gehouden, alle kosten noodzakelijk voor de reparatie, vooral transport-, weg-, werk- en materiaalkosten te dragen, voor zover deze niet daardoor worden verhoogd, dat de koopwaar naar een andere plaats werd overgebracht dan de plaats van gebruik, waarvan wij moesten uitgaan bij het sluiten van de overeenkomst.
  3. Als de vervangende levering mislukt, kan de klant zich naar zijn keuze terugtrekken uit de overeenkomst of reductie van de koopprijs eisen.
  4. Wij zijn aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, voor zover de klant schadeclaims geldend maakt, die berusten op moedwil of grove nalatigheid. Voor zover wij niet moedwillig de schending van de overeenkomst hebben veroorzaakt, is de verplichting tot schadevergoeding in deze gevallen echter beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.
  5. Verder zijn wij aansprakelijk volgens de wettelijk bepalingen, voor zover wij opzettelijk een wezenlijke contractuele verplichting schenden (kardinale plicht). In dit geval is de aansprakelijkheid voor schadevergoeding beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.
  6. Voor zover de klant recht heeft op een aanspraak op vergoeding van de schade in plaats van de prestatie, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade.
  7. De aansprakelijkheid vanwege opzettelijke schending van het leven, het lichaam of de gezondheid blijft onverminderd van kracht. Dit geldt ook voor de dwingende aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid.
  8. Voor zover niet hierboven iets afwijkends is geregeld, is de aansprakelijkheid uitgesloten.
  9. De verjaringstermijn in het geval van regres tegen de toeleverancier volgens §§ 478, 479 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) blijft onaangetast.

10. Verjaring van rechtsvorderingen wegens gebreken

  1. De verjaringstermijn voor rechtsvorderingen wegens gebreken bedraagt 12 maanden.
  2. Bij een koopwaar, die in overeenstemming met haar gebruikelijke wijze van toepassing voor een bouwwerk werd gebruikt en de gebrekkigheid daarvan heeft veroorzaakt, bedraagt de verjaringstermijn twee jaar, zij het, diegene die de koopwaar heeft ingebouwd in het bouwwerk, moet jegens zijn contractuele partner langer dan twee jaar de gevolgen dragen voor materiële gebreken van de koopwaar. In dit geval geldt deze verjaringstermijn, maximaal echter de verjaringstermijn conform § 438 alinea cijfer 2 letter b van het Duits Burgerlijk Wetboek BGB.

11. Andere garantieclaims

  1. Voor zover niet hierboven iets afwijkends is geregeld, zijn schadevergoeding- en restitutieclaims van de klant (navolgend: schadevergoedingsclaims), ongeacht op welke rechtsgrond, vooral wegens schending van plichten uit de schuldverhouding en uit ongeoorloofde handeling, uitgesloten.
  2. Dit geldt niet in geval van moedwil, grove nalatigheid, wegens schending van het leven, het lichaam of de gezondheid of wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. De schadevergoedingsclaim voor de schending van wezenlijke contractuele plichten is echter beperkt tot de contractueel typische, voorzienbare schade, voor zover er geen sprake is van moedwil of grove nalatigheid of van aansprakelijkheid wegens schending van het leven, het lichaam en de gezondheid. Een omkeer van de bewijslast ten laste van de klant is niet verbonden met de voornoemde regelingen.

12. Zekering van eigendomsvoorbehoud

  1. Wij behouden ons het eigendom aan de koopwaar voor tot alle betalingen uit de bestaande rekening-courant-verhouding met de klant (zakelijke relatie) zijn ontvangen. Het voorbehoud heeft betrekking op het erkende saldo. Indien de klant in strijd met de overeenkomst handelt, in het bijzonder bij achterstallige betaling, hebben wij het recht om de koopwaar terug te nemen. Wordt de koopwaar door ons teruggenomen, dan betekent dit ook een terugtrekking uit de overeenkomst. Wij hebben het recht om de koopwaar na terugname te gelde te maken, waarbij de opbrengst – na aftrek van redelijke realisatiekosten – in mindering is te brengen op de verplichtingen van de klant.
  2. De klant is verplicht de koopwaar met zorg te behandelen. Hij is vooral verplicht de koopwaar op eigen kosten voldoende tegen brand, water en diefstal te verzekeren voor het bedrag van de aanschaffingswaarde. Voor zover onderhouds- en inspectiewerkzaamheden noodzakelijk zijn, moet de klant deze voor eigen rekening tijdig laten uitvoeren.
  3. Bij pandbeslag of andere ingrepen door derden dient de klant ons hier onverwijld schriftelijk van te verwittigen. Zodra de derde niet in staat is ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een vordering volgens § 771 van het Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ZPO) – verzet (derden) te vergoeden, dan is de klant aansprakelijk voor het door ons geleden verlies.
  4. De klant heeft het recht de koopwaar binnen de normale gang van zaken door te verkopen. Hij staat evenwel nu al alle vorderingen die hem uit de doorverkoop op zijn afnemers of derden toekomen ten bedrage van het factuurbedrag (inclusief BTW) aan ons af. Hierbij nemen wij de afstand aan. Dit geldt los daarvan, of de koopwaar zonder of na verwerking werd doorverkocht. Ook na deze afstand blijft de klant gemachtigd tot de inning van deze vorderingen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen, blijft hierdoor onaangetast. Wij verplichten ons er evenwel toe de vordering niet zelf te innen, zolang de klant zijn betalingsverplichtingen uit de ontvangen opbrengsten nakomt, niet met de betalingen achter geraakt en er vooral geen aanvraag tot de opening van een faillissementsprocedure is ingediend of een staking van de betalingen bestaat. Is dit echter wel het geval, dan kunnen wij eisen dat de klant ons de afgestane vorderingen en betreffende debiteuren bekendmaakt. Verder moet hij alle voor de inning benodigde informatie verstrekken, de bijbehorende documenten overhandigen en de debiteur (derde) van de afstand in kennis stelt.
  5. De verwerking of omvorming van de koopwaar door de klant gebeurt altijd voor ons. Wordt de koopwaar verwerkt met andere voorwerpen die ons niet toebehoren, dan worden wij mede-eigenaar van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de koopwaar tot de waarde van de andere verwerkte voorwerpen op het tijdstip van de verwerking. Voor de door de verwerking ontstane zaak geldt verder hetzelfde als voor de onder voorbehoud geleverde koopwaar.
  6. Wordt de koopwaar onscheidbaar vermengd met andere goederen die ons niet toebehoren, dan worden wij mede-eigenaar van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de koopwaar tot de waarde van de andere vermengde goederen op het tijdstip van de vermenging. Gebeurt de vermenging op zo’n manier, dat de zaak van de klant als hoofdzaak dient te worden beschouwd, dan geldt als overeengekomen dat de klant ons een evenredig eigendomsrecht overdraagt. De klant bewaart het zo ontstane eigendom of mede-eigendom voor ons.
  7. De klant treedt ook dan de vordering ter zekering van onze vorderingen tegen hem aan ons af, die door de verbinding van de koopwaar met een grondstuk tegen een derde ontstaan.
  8. Wij verplichten ons ertoe de ons toekomende zekerheden op verzoek van de klant vrij te geven in de mate dat de realiseerbare waarde Welke zekerheden daarbij worden vrijgegeven, kunnen wij vrij kiezen.

13. Bijzondere kosten voor speciale productie

  1. Kopen of maken wij zelf persgereedschappen voor de productie van de goederen van de klant, dan komt dit voor rekening van de klant. Wij verplichten ons, dit gereedschap niet voor de productie voor derden te gebruiken zonder toestemming van de klant; deze verplichting eindigt twee jaar na het laatste gebruik van de persgereedschappen voor bestellingen van de klant.
  2. De helft van de totale kosten moet bij bestelling voldaan worden. De andere helft moet netto worden betaald na levering van het eerste uitvalmonster.
  3. Ook zijn de kosten die het normale gebruik en onderhoud van het gereedschap te boven gaan, bijv. veranderingen, vernieuwingen van onderdelen, revisie ten laste van de klant.v

14. Meerlevering bij speciale orders

Bij speciale orders, zoals bijvoorbeeld speciale lakken, speciale decors, speciale oppervlaktestructuren behouden wij ons de levering van een teveel voor van tot wel 10%. De te veel geleverde hoeveelheid moet door de klant betaald worden.

15. Eigenconstructies van de klant

Voor de constructies van goederen of delen van goederen, die de klant zelf heeft uitgevoerd, wordt ieder vorm van garantie en aansprakelijkheid uitgesloten. Wij nemen vooral dan geen verantwoording voor de juistheid van de constructie die aan de delen ten grondslag ligt door het aannemen van een order voor de productie van dergelijke delen.

16. Bevoegde rechter – Plaats van levering/betaling

  1. Bevoegde rechter is de zetel van ons bedrijf. Wij hebben het recht, de klant in zijn woonplaats aan te klagen.
  2. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland geldt. De gelding van het VN-kooprecht is uitgesloten.
  3. Voor zover er niets anders blijkt uit de orderbevestiging, is de zetel van ons bedrijf plaats van levering/betaling.
  4. De afnemer moet alle rechten, kosten en uitgaven voor zijn rekening nemen die voortvloeien uit elke juridisch succesvolle rechtsvervolging tegen hem buiten Duitsland.

17. PEFC-certificering

Alle artikelnrs., die op orderbevestiging, ontvangstbewijs, rekening niet gemarkeerd worden met * , zijn voor 100% PEFC-gecertificeerd onder het PEFC-certificeringsnr. HW-Zert GmbH HW-CoC-0296-13.

18. Rente bij te late betaling

Indien het een particuliere klant betreft zijn wij gerechtigd om bij een betalingsachterstand een rente ter hoogte van 5 procent bovenop de geldende basisrente van de centrale bank van Duitsland in rekening te brengen. Indien het een zakelijke klant betreft zijn wij gerechtigd om bij een betalingsachterstand een rente ter hoogte van 8 procent bovenop de geldende basisrente in rekening te brengen. Daarnaast behouden wij ons het recht voor verwerkingskosten in rekening te brengen. Het is niet uitgesloten dat er aanspraak wordt gemaakt op een hogere vergoeding voor de betalingsachterstand. Onze klanten behouden het recht voor om aan te tonen dat er geen schade is ontstaan of dat deze beduidend geringer is dan het bedrag dat door ons wordt gevorderd.