Informatieplicht volgens §5 e-commercewet, §14 bedrijfscode, §63 handelsreglementering en openbaarmakingsplicht volgens §25 mediawet.

WERZALIT Austria GmbH
Beda Weber-Gasse 38
9900 Lienz, Oostenrijk
E:webshop@werzalit.com

Collectief doel: Productie, verwerking, montage, handel, distributie van producten gemaakt van hout en kunststof composietmaterialen en andere materialen
UID-Nummer: ATU63753913
Firmenbuchnummer: FN 295507 w
Firmenbuchgericht: Innsbruck
Firmensitz: 9900 Lienz

Mitglied der Wirtschaftskammer Österreich
Berufsrecht: Gewerbeordnung, kostenlos abrufbar unter www.ris.bka.gv.at
Aufsichtsbehörde/Gewerbebehörde: Bezirkshauptmannschaft Lienz
Verleihungsstaat: Österreich

Directeur:
Mag. Martin Troyer

Beteiligungsverhältnisse:
Aandeelhouders: Vennootschap Sonnenhof GmbH 51%, Mr. Friedl Josef 30%, Vennootschap Kleibl GmbH 10%, Mr. Schuster Pascal 8%, Vennootschap PS Advent SAS 1%.

Alle rechten voorbehouden. Behoudens alle rechten. Tekst, beeldmateriaal, grafieken, sound, animaties, video’s alsmede hun rangschikking op de websites van WERZALIT vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere beschermende wetten.

Geen garantie

Deze website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kan WERZALIT geen garantie geven op het ontbreken van fouten en de juistheid van de gegeven informatie. WERZALIT sluit iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade die resulteert uit het directe of indirecte gebruik van deze website uit, in zoverre dit niet te herleiden is tot opzet en grove nalatigheid van WERZALIT. Mocht u verdere vragen hebben over onze homepage of onze producten, kunt u ons gaarne een E-Mail sturen.

1. Inhoud van het online-aanbod

The De WERZALIT Deutschland GmbH geeft geen garanties op actualiteit, correctheid, volledigheid, of kwaliteit van de informatie die ter beschikking wordt gesteld. Aanspraken op aansprakelijkheid zijdens de WERZALIT Deutschland GmbH, die betrekking hebben op schade van materiële of immateriële aard, die door het gebruik of nalaten van het gebruik van de aangeboden informatie, resp. door gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, wordt principieel uitgesloten, in zoverre er zijdens WERZALIT geen sprake is van opzet of schuld door grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. WERZALIT behoudt zich het recht voor om gedeeltes van pagina’s of het gehele aanbod zonder aparte aankondiging te veranderen, aan te vullen, te wissen, of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

2. Verwijzingen en links

Bij het direct of indirect verwijzen naar andere internetsites (“links”), die buiten het bereik van de verantwoording van de WERZALIT Deutschland GmbH liggen, zou er alleen dan een verplichting tot aansprakelijkheid effectief worden, indien WERZALIT kennis zou hebben van de inhoud en het WERZALIT technisch mogelijk was en in redelijkheid van WERZALIT gevergd kon worden om het gebruik in geval van wederrechtelijke inhoud te voorkomen. WERZALIT verklaart zomede uitdrukkelijk, dat er ten tijde van het zetten van de links geen illegale inhoud op de sites waarnaar verlinkt wordt zichtbaar was. WERZALIT heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de sites waarnaar verwezen wordt of gelinkt is. Daarom neemt de WERZALIT Deutschland GmbH bij deze uitdrukkelijk afstand van iedere inhoud op alle sites waarnaar verwezen wordt of gelinkt is, die na het zetten van de link werd veranderd. Deze vaststelling geldt voor alle links en verwijzingen die gezet zijn binnen het eigen aanbod op het Internet, evenals voor vreemde invoer in door WERZALIT ingerichte gastenlijsten, forums voor discussies en mailing-lijsten. Uitsluitend aansprakelijk voor wederrechtelijke, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortkomt uit het gebruik of het nalaten van gebruik van dergelijke aangeboden informatie, is de aanbieder van de site waarnaar werd verwezen en niet degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteursrecht en intellectueel eigendom

Het is het streven van de WERZALIT Deutschland GmbH om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten na te leven en de door haarzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of om gebruik te maken van grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten die licentievrij zijn. Alle binnen het aanbod op het Internet genoemde en desnoods door derden beschermde merk- en productnamen zijn zonder beperkingen onderworpen aan de bepalingen van het betreffende geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaren. Alleen het vermelden hiervan laat de conclusie niet toe, dat merktekens niet door de rechten van derden beschermd zouden zijn! Het copyright voor de gepubliceerde en door WERZALIT zelf opgestelde objecten ligt alleen bij WERZALIT. Het verveelvoudigen of gebruiken van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de WERZALIT Deutschland GmbH niet toegestaan.

4. Wettelijke bepalingen

De WERZALIT Deutschland GmbH verheugt zich over uw bezoek aan deze website en uw interesse in de producten. Alle op de website van de WERZALIT Deutschland GmbH verzamelde persoonlijke gegevens worden uitsluitend opgeslagen voor uw persoonlijke begeleiding, het verzenden van productinformatie of voor offertes voor diensten. De WERZALIT Deutschland GmbH garandeert, dat uw gegevens volgens de geldende bepalingen ter zake van de wetgeving op bescherming van persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

5. Wet op de gegevensbescherming

In zoverre er binnen het aanbod op het Internet de mogelijkheid wordt geboden om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, gebeurt het vrijgeven van deze gegevens zijdens de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het gebruiken van alle diensten die worden aangeboden is – in zoverre dit technisch mogelijk is en in redelijkheid verwacht mag worden – ook zonder het opgeven van dergelijke gegevens, resp. met het invoeren van anoniem gemaakte gegevens, of onder een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van de in het kader van opgegeven gegevens van de aanbieder of vergelijkbare opgaven met betrekking tot gepubliceerde contactgegevens, zoals postadressen, telefoon -en faxnummers, evenals e-mailadressen, door derden voor het verzenden van informatie die niet uitdrukkelijk is aangevraagd, is niet toegestaan. Uitdrukkelijk behoudens alle rechten en weren tegen de afzender van de zogenaamde spam-mails bij overtreding van dit verbod.

6. Rechtskracht van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt als onderdeel van het aanbod op het Internet van waar naar deze site werd verwezen. Indien delen of enkele formuleringen van deze tekst, niet meer in overeenstemming zijn met het geldende recht, laat dit de overige delen van het document in hun inhoud en geldigheid onverlet.

7. Register van licenties

Het intellectuele eigendom in de presentatie van Werzalit op het Internet, zoals patenten, merken en auteursrechten, is beschermd. Door deze website wordt geen licentie verstrekt op het gebruik van het intellectuele eigendom van Werzalit of van derden.