1. Geldigheid van de inkoopvoorwaarden

Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke transacties met de leverancier, zelfs als deze niet in volgende contracten worden vermeld. Ze zijn ook van toepassing als de leverancier, in het bijzonder bij het accepteren van de bestelling of in de orderbevestiging, verwijst naar zijn eigen voorwaarden, tenzij we hier uitdrukkelijk mee hebben ingestemd. Als we geen commentaar geven op afwijkende voorwaarden van de leverancier, worden deze afgewezen. De bevestiging of uitvoering van onze bestelling wordt beschouwd als goedkeuring van deze inkoopvoorwaarden.

2. Tweede bestelling

Alleen onze schriftelijke bestelling of orderbevestiging is bepalend voor de omvang en inhoud van de contractuele diensten. De instemming met afwijkingen van onze bestelling vereist onze uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging. Mondelinge zekerheidsovereenkomsten zijn alleen effectief als ze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. Wijzigingen of aanvullingen op het contract moeten schriftelijk worden aangebracht.

3. Orderbevestiging, afleveringsbon en factuur

De leverancier moet uiterlijk twee weken na ontvangst van onze bestelling een orderbevestiging afgeven, waarin de prijs en de leverdatum uitdrukkelijk worden vermeld. De leverancier moet bij elke zending leveringsbonnen meesturen en moet ons ordernummer bevatten. De factuur moet worden verzonden naar factuur@werzalit.com of per post worden verzonden. De respectieve status van de bestelling moet op de factuur worden vermeld. De beschrijving van de geleverde goederen moet exact overeenkomen met die in de bestelling. De factuur moet het pakbonnummer, de omschrijving of het nummer op de goederen of hun verpakking, het aantal gefactureerde artikelen, het bruto- en nettogewicht, de datum van de bestelling en ons bestelnummer bevatten. Facturen voor gedeeltelijke leveringen of levering op afroep kunnen alleen op zijn vroegst met de respectieve individuele levering worden ingediend.

4. Transport, risico-overdracht & verpakking

Leveringen geschieden franco aan de fabriek in Duitsland te 37339 Gernrode op kosten van de leverancier. Als we in uitzonderlijke gevallen de vracht moeten vervoeren, moet de leverancier de transportwijze kiezen die door ons is bepaald, anders de transportwijze en levering die voor ons het goedkoopst is. Levering geschiedt voor risico van de leverancier indien wij de goederen niet door ons laten afhalen. Het risico gaat pas op ons over bij een correcte levering van de goederen op de plaats van bestemming. De verpakking is inbegrepen in de prijs. Indien uitzonderlijk anders is overeengekomen, moet de verpakking worden berekend tegen kostprijs.

5. Tijd om te bezorgen

De overeengekomen levertijden zijn bindend. Ze beginnen vanaf de datum van de bestelling. De goederen moeten binnen de leveringstermijn zijn aangekomen in onze fabriek in 37339 Gernrode in Duitsland. Indien vertragingen worden verwacht, moet de leverancier ons dit onmiddellijk schriftelijk melden. Indien de leverancier in gebreke is, kunnen wij, naar onze keuze, de nakoming van de overeenkomst en vergoeding van de door de vertraging veroorzaakte schade eisen of, na het stellen van een redelijke respijttermijn, de overeenkomst ontbinden of schadevergoeding eisen voor niet-nakoming. Als de leverancier in gebreke is, hebben we het recht om een contractuele boete te eisen van 0,5% van de orderwaarde per gestarte week, tot een maximum van 5% van de orderwaarde. Door het doen gelden van de contractuele boete worden verdere rechten, in het bijzonder aanspraken op schadevergoeding, niet uitgesloten. De contractuele boete moet worden verrekend met onze vordering tot schadevergoeding. Wij zijn niet verplicht deze te accepteren vóór het verstrijken van de leveringsdatum.

6. Levering in deelhoeveelheden & op afroep

De leverancier is niet gerechtigd om bestellingen in gedeeltelijke leveringen uit te voeren. Als levering in gedeeltelijke hoeveelheden of op afroep is overeengekomen, kunnen we het contract intrekken zonder een respijtperiode in te stellen als de leverancier in gebreke blijft met een gedeeltelijke levering of een gedeeltelijke levering defect is. Wij behouden ons het recht voor om verdere schadeclaims in te dienen.

7. Betaling

Tenzij er een speciale overeenkomst is, wordt de betaling uitgevoerd nadat de goederen en de factuur volledig zijn ontvangen. Wij betalen facturen binnen 30 dagen met een korting van 3% of netto binnen 90 dagen na ontvangst van de factuur.

8. Garantie

De garantieperiode is 12 maanden vanaf de risico-overdracht. Meldingen van defecten zijn tijdig, als we een extern herkenbaar gebrek binnen 2 weken na ontvangst van de goederen aangeven, verborgen defecten binnen 2 weken na ontdekking. Na coördinatie met de leverancier of in dringende gevallen van operationele veiligheid of dreigende onevenredig hoge schade of als de leverancier achterstallig is met het verhelpen van het defect, hebben wij het recht om het defect te laten verhelpen op kosten van de leverancier of door derden. In deze gevallen zullen wij de leverancier onmiddellijk informeren. In elk geval kunnen we kleine defecten verhelpen of deze onmiddellijk op kosten van de leverancier laten verhelpen. Wij zullen het type en de omvang van deze defecten en de reparatiewerkzaamheden op zijn verzoek aan de leverancier melden. Leveranciers van machines, voertuigen en andere objecten met reserveonderdelen moeten ons voorzien van originele reserveonderdelen, originele accessoires en gereedschappen, zelfs nadat de garantieperiode is verstreken, zolang het leveringsitem bij ons in gebruik is. De prijzen mogen niet worden verhoogd omdat de leverancier de serieproductie van het leveringsartikel heeft opgegeven. We kunnen niet worden doorverwezen naar het gebruik van de klantenservice die is opgezet door de leverancier.

9. Eigendomsrechten van derden

De leverancier is aansprakelijk voor de geleverde objecten en het gebruik ervan zonder inbreuk te maken op eigendomsrechten van derden.

10. Aanvaarding

Stakingen, lock-outs, onvoorziene bedrijfsstoringen of -beperkingen en soortgelijke gebeurtenissen die de uitvoering van de overeenkomst voor ons onmogelijk of onredelijk maken, worden beschouwd als overmacht en ontheffen ons van de verplichting tot tijdige afname voor de duur van hun bestaan. Als deze obstakels langer dan vier maanden aanhouden, hebben we het recht om het contract op te zeggen.

11.Tekeningen & modellen

Tekeningen, monsters en modellen die wij aan de leverancier hebben gegeven, blijven ons eigendom en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld. U bent ongevraagd na voltooiing van ons verzoek of bestelling om terug te keren.

12. Energiebeheersysteem

Ons bedrijf heeft een energiebeheersysteem geïmplementeerd. We vinden het erg belangrijk om ons energieverbruik continu te verbeteren en ons energieverbruik te verminderen. Om deze reden adviseren wij onze fabrikanten en leveranciers dat de beoordeling van goederen en diensten fundamenteel is gebaseerd op energiegerelateerde prestaties.

13. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en rechtskeuze

Plaats van uitvoering en exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met leveringscontracten, wissels of cheques is 37339 Gernrode in Duitsland. We hebben het recht om een rechtszaak aan te spannen op de locatie van de leverancier. De rechtsverhouding tussen ons en de aannemer is onderworpen aan de wet van de Bondsrepubliek Duitsland.